Kattenberg, verhuizers sinds 1904!

Klantgericht, kwaliteitsbewust, vakbekwaam en representatief zijn eigenschappen die u misschien niet direct associeert met een ruim 115-jarige. Toch passen deze kwalificaties bij Kattenberg. Van paard en wagen in 1904 tot multifunctionele logistieke dienstverlener anno nu. De afgelopen 115 jaar is er veel veranderd maar de doelstelling bleef hetzelfde: vertrouwen winnen door kwaliteit te leveren. In onze organisatie is iedereen gelijk. Van verhuizers tot voormannen en van kantoorpersoneel tot kraanchauffeur: iedereen is een Kattenberg ambassadeur.

Klantgericht

Klantgerichtheid is ons onderscheidend vermogen! Wij denken mee met de klant en geven vrijblijvende adviezen op het gebied van verhuizingen en onze dienstverlenende activiteiten. Wij kijken verder waar andere (verhuis)bedrijven stoppen. Wij schrijven de Klant met een hoofdletter en vragen ons altijd af hoe de Klant geholpen wil worden. Dit noemen wij het verschil tussen tevreden en enthousiast. De belangrijkste aandachtspunten die wij hiervoor hanteren zijn plezier in ons werk en het ontzorgen van de Klant. Wij zijn verhuizers met ervaring en deskundig op het gebied van ontzorgen. Al onze Kattenberg adviseurs zijn goed opgeleid en scoren het hoogst op klantvriendelijkheid en vakbekwaamheid.

kattenberg van vroeger
kattenberg vrachtwagens

Kwaliteitsbewust

Kwaliteit is de kroon (Kattenberg is niet voor niets Hofleverancier) op ons werk. Wij vinden het van belang dat de kwaliteit binnen Kattenberg hoog is. Wij verwachten dan ook dat een ieder die betrokken is bij de organisatie hier aandacht aan geeft en streeft naar perfectie.

MondialMovers_familiedag_groepsfoto

Representatief

Onze medewerkers zijn het visitekaartje van Kattenberg. Dit geldt niet alleen bij de mensen die verhuisd worden, maar ook voor de mensen in de omgeving. Zij gaan dus netjes gekleed in bedrijfskleding. Dit zorgt immers voor een unanieme uitstraling van onze organisatie.

Zorgverhuizer van het jaar

Vakbekwaam

Werk wordt gedaan voor en door mensen. Hier zijn wij ons als Zorgverhuizer terdege van bewust. De kwaliteit die wordt geleverd, hangt af van de professionaliteit van mensen. Of het nu gaat om veiligheid, milieubewustzijn of betrouwbaarheid. Het duurzaam borgen van onze professionaliteit kan met vakbekwaamheid.

Geschiedenis van jaar tot jaar

Eerste vrachtwagen Kattenberg
1904 1904

Gerrit Kattenberg neemt op 1 juli 1904 voor 800 gulden de bodediensten Nunspeet – Harderwijk en Nunspeet – Elburg – Kampen over.

geschiedenis van kattenberg
1948 1948

Henk Kattenberg neemt in 1948 de zaak over van zijn vader Gerrit Kattenberg. zes jaar later, in 1954, bestaat Kattenberg 50 jaar.

kattenberg in Brussel
1983 1983

Begon “opa” G. Kattenberg bijna 80 jaar geleden alleen het bedrijf, thans zijn er vijf werknemers in dienst.

kattenberg van vroeger
1992 1992

In september 1992 werd het nieuwe bedrijfspand van Kattenberg Verhuizingen aan de Marconiweg 5 officieel in gebruik genomen.

kattenberg vrachtwagen met trailer
2019 2019

Kattenberg Verhuizingen is deel gaan nemen in Mondial Movers B.V., het landelijke netwerk van Erkende Verhuisbedrijven.

Verantwoordelijk Marktgedrag & CO2-neutraal

index

Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Een goede samenwerking is belangrijk om de kwaliteit hoog te houden en de inzet van de medewerkers optimaal. Daarom steunt Mondial Kattenberg Verhuizingen het morele appél van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code omschrijft een aantal algemene principes om nader invulling te geven aan het moreel appél.

–  Mondial Kattenberg Verhuizingen waarborgt een zorgvuldig proces met goede communicatie naar alle betrokkenen. Ook werken wij samen met onze omgeving om gelijkheid in alle facetten te bewerkstelligen, zowel voor onze eigen medewerkers als voor derden.

– ‘Kattenberg, uw vertrouwen waard’ geeft aan dat kwaliteit staat bij ons centraal staat. Wij hanteren een verantwoorde en controleerbare norm op het gebied van prijs en kwaliteit. En door het aangaan van duurzame relaties kunnen wij sociaal beleid extra vormgeven. Het is ons doel verantwoord te handelen vanuit sociaal en bedrijfseconomisch perspectief.

– Mondial Kattenberg Verhuizingen gaat voor duurzame inzetbaarheid. Door middel van goede en veilige werkomstandigheden willen wij onze medewerkers op de juiste manier faciliteren. Ook ten aanzien van het stimuleren van vrijwilligerswerk en vertegenwoordiging vanuit belangenbehartiging, zoals cao-partijen.

– De geldende wet- en regelgeving nemen wij te allen tijde in acht en wij streven ernaar koploper te zijn op het gebied van certificering en kwaliteitsnormen. In de eerste plaats naar onze medewerkers en omgeving, maar ook op het gebied van materieel willen wij voorop lopen.

Met de Code wil Mondial Kattenberg Verhuizingen invulling geven een transparante en zorgvuldige marktwerking, met oog voor het menselijke aspect. De Code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.

CO2-neutraal verhuizen
Naast de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is betrokkenheid met de maatschappelijke omgeving en het verantwoord omgaan met onze planeet een van onze speerpunten. Wij verhuizen C02-neutraal. Bij een CO2-neutrale verhuizing wordt het energieverbruik tijdens de transporten van inventarisgoederen, zoals brandstof en verpakkingsmateriaal, omgerekend naar CO2-uitstoot. Mondial Kattenberg Verhuizingen voert CO2 neutrale verhuizingen uit op basis van onze overtuiging dat er binnen de verhuis- en opslagbranche mogelijkheden zijn om ons werk beter en schoner uit te voeren. In samenwerking met Mondial Movers stellen wij ons tot doel bij het dagelijks handelen een evenwicht tot stand te brengen tussen werkomstandigheden, natuur en milieu enerzijds en de bedrijfsvoering anderzijds. De wereld om ons heen is onderhevig aan veranderingen en ook wij zijn continu in beweging om in te spelen op de gestelde eisen, waardoor wij de kansen als uitdagingen oppakken. Dit doen wij zorgvuldig en met weloverwogen beleidskeuzes.

KVGM-MVO Verklaring Beleid 2021

Kattenberggroen

Mondial Kattenberg Verhuizingen is verantwoordelijk voor een goed Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieubeleid (KVGM-beleid). Bij elke activiteit, product of dienst bekijken wij de aard en omvang van de effecten. Het beleid is een kader voor het vaststellen van KVGM-doelstellingen die leiden tot het beschermen van het milieu, waaronder preventie van milieuvervuiling. Het uiteindelijke doel is te komen tot een continue verbetering van het Managementsysteem. Ook willen wij de prestaties van de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu bevorderen en milieu-incidenten en persoonlijk letsel en ziekte voorkomen.

Compliance verplichtingen
Het Activiteitenbesluit Milieubeheer, de regelgeving Erkende Verhuizer en de wetgeving voor het wegvervoer van goederen, alsmede de Euronormering voor transportwagens zijn de belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. De verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen zodat wij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving naleven. Mondial Kattenberg Verhuizingen doet waar mogelijk meer dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de maatregelen die ook een positief effect sorteren op gebieden als kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu een prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting
De bedrijfsactiviteiten van Mondial Kattenberg Verhuizingen kunnen een effect hebbenop het milieu. De effecten op het milieu houden wij zo laag mogelijk door het treffen van preventieve maatregelen. Onder andere door een verantwoord gebruik van de benodigde grond- en hulpstoffen. In de context- en risicoanalyse is een levenscyclus-perspectief van de milieuaspecten bepaald op de activiteiten en de te gebruiken producten en diensten. Daar waar nodig kiezen wij voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn. Wij gaan verantwoord om met de eventuele gevaarlijke stoffen en hebben een bewust beheer op de inperking van afvalstromen.

Multisite Managementsysteem
Om doelgericht uitvoering te geven aan het KVGM-beleid, werken wij volgens een Multisite managementsysteem. Het voldoet aan de internationale normen ISO 9001, 14001 en 45001 + aan de specifieke eisen van onze stakeholders. De directie van Mondial Kattenberg Verhuizingen is eindverantwoordelijk voor het KVGM-beleid en draagt binnen de organisatie zorg voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Onder andere door deelname aan noodzakelijke opleidingen en trainingen zijn de medewerkers zich bewust van de verantwoordelijkheid in het realiseren van het KVGM-beleid. De beleidsverklaring is mede daarom openbaar en beschikbaar voor iedereen.

Het maatschappelijk speelveld
Mondial Kattenberg Verhuizingen is er van overtuigd dat het belangrijk is een goede rol te spelen in het maatschappelijk speelveld. Sociaal ondernemen is ook sociale verantwoordelijkheid nemen en praktiseren. Hierbij gaat het om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) laten leven en verwerken in de dagelijkse praktijk. Om een aantoonbare rol te spelen in het maatschappelijk speelveld hebben de aandeelhouders van Mondial Movers ingestemd met de oprichting van een eigen Foundation en de certificering van het Keurmerk Sociale Onderneming. Met onder meer de oprichting van de Foundation en het KSO-certificaat laten wij onze maatschappelijke betrokkenheid zien.

Algemeen directeur – Henk Kattenberg – 01-06-2021

KVGM Beleid

DEKRA-ISO9001-25pc

Kwaliteit

Het beleid van de directie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de eisen en behoeften van haar klanten te voldoen. Voor dit doel is een Multisite Managementsysteem opgezet en ingevoerd dat op een effectieve en economische verantwoorde wijze wordt uitgevoerd en in stand gehouden. Voor wat betreft kwaliteit is het managementsysteem opgezet op basis van de ISO 9001 (2015) normen. Bekijk het ISO 9001 certificaat.

ISO 45001

Veiligheid

Veiligheid en arbeidsomstandigheden zijn belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering. Om deze reden is Managementsysteem eveneens opgezet op basis van de OHSAS 45001 (2018) normen en de minimumeisen van VCA*2008.05.1. De VGM-risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is opgesteld en er wordt jaarlijks op basis van een evaluatie een plan van aanpak opgesteld om restrisico’s op te lossen of te beheersen. Bekijk het ISO 45001 certificaat.

DEKRA-ISO14001-25pc

Milieu

De zorg voor het milieu staat hoog in ons vaandel. De primaire doelstelling is om op basis van de naleving van toepasselijke milieuwet- en regelgeving en de ISO 14001 (2015) normen in het managementsysteem bij alle werkzaamheden schade aan materieel en milieu te voorkomen. Daar waar toch afvalstoffen ontstaan, zullen die op een verantwoorde wijze worden afgevoerd. Bekijk het ISO 14001 certificaat.

Vacature Commercieel Medewerk(st)er

Werken bij Kattenberg

Kattenberg is de plek voor mensen met verhuistalent. Met een historie van ruim honderd jaar hebben wij de kennis en ervaring, die we graag delen met mensen die het vak willen leren of zich verder willen specialiseren. Als solide bedrijf werken wij met prettige collega’s. Hierdoor wordt je volledig ondersteund terwijl je het boeiende vak van verhuizer leert of je verder specialiseert. Je krijgt de kans om je verhuistalent te ontwikkelen. Dat vraagt van jou initiatief en je moet van aanpakken houden. Daar staat tegenover dat wij je de mogelijkheid bieden om door te groeien binnen ons bedrijf.